2de Jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. NO. 639

DE VRIJE ALKMAARDER

Uitgave;

stichting „De vrije Alkmaarder”

DAGBLAD VOOR

ALKMAAR EN OMGEVING

Onze plannen II.

Wel gonst nog in ons allen de leesvreugde na, doch het gedruisch daarvan is nu toch wel zooveel verstomd, dat wij klaar zijn te luisteren en nieuwsgierig zijn te hooren, wat er in de wereld en in ons land gebeuren gaat om de verschrikking van deze tweede wereldoorlog te boven te komen.

Uw huisvriend, Uw dagblad, welke U zoveel jaren het betreden van Uw woning moest ontzeggen of slechts zeer ongaarne daarin zag verschijnen. Wordt daarom nu weer in alle gezinnen met vreugde en vertrouwen begroet. Wij stellen ons echter voor, die vriendschapsbanden nog nauwer aan te halen dan vroeger, voor 1940, het geval was. Wij zijn daarvoor reeds een nieuwe weg ingeslagen op het gebied der dagbladpers, waarbij wij, zooals wij U reeds de vorige keer vertelden, niet beoogen met de uitgave van de krant winst te maken, doch onze taak vooral ideëel opvatten, n.l. een zoo verantwoord-mogelijke nieuwsbron en voorlichter te zijn. Deze nieuwe instelling ten opzichte van de taak van de krant komt in de beheersvoring ‘n.l. een Stichting tot uitdrukking. Deze vorm van beheer schept de mogelijkheid tot het invloed uitoefenen op de inhoud van de krant door de lezers zelf, waartoe – in de concept-stichtingsacte is dit reeds opgenomen – een lezersraad zal worden ingesteld. Deze lezersraad zal ook het stichtingsbestuur kiezen en toezicht op het beleid van dit bestuur

uitoefenen. Wij zullen U met de finesses van. deze regelingen nu niet lastig vallen, t.z.t. wanneer een en ander definitief is vastgesteld. zullen wij onze stichtingsacte en huishoudelijk reglement openbaar maken. Wel is het noodig U nu reeds mede te deelen, dat het eerste stichtingsbestuur wordt gevormd door de Alkmaarsche vertegenwoordigers van de illegale pers, die onder de bezetting verantwoordelijk waren voor de uitgave van „De Vrije Alkmaarder”, dus van .le Maintiendrai, Het Parool, Robu, Vrij Nederland en De Waarheid. Wij hopen Uw belangstelling en Uw sympathie door deze mededelingen te hebben gewekt en zullen U een volgend maal vertellen van de beginselen, waarvan de stichting zal uitgaan bij het uitgeven van een onafhankelijk vooruitstrevend dagblad voor Alkmaar en omgeving.

Ook zij werden herdacht.

Door eenige. zeer door ons betreurde. technische onvolkomendheden van het oogenblik. zijn in ons blad van 12 Mei jl. in de lijst van hen die gevallen zijn en die in de bijeenkomst in de Wilhelminalaan herdacht werden. de namen van Aart van Doorn, Anton v. d. Kamer en Frans v. d. Zeijden weggevallen. De vermelding van Gebr. Ceval was onjuist. dit moest zijn Geb. Ceval

PROCLAMATIE

Aan de burgers van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid Holland.

Van luitenant-generaal Charles Foulkes, CBE,DSO, Algemeen Officier, die het bevel

voert over het eerste Canadese Corps:

  1. Het eerste Canadese leger heeft nu de neder-

trng rnn de Dnitre strijdirrrrirtrn in Nrdrrirnd

voltooid. Generaal Crerar. bevelhebber van

het eerste Canadese leger heeft mij de taak

opgedragen zo spoedig mogelijk de Duitse

strijdkrachten te verwijderen, die Uw land

bezet houden.

  1. De Duitse bevelhebber ondertekende gisteren

cen acte van overgave bctrcttcndc alle Duitse

grwnprndr nrijdirrnnirtrn in deze streken.

Vandaag en morgen. 7 en 5 Mei. nemen

Britse. Canadese cn Nederlandse troepen van

het eerste Canadese Corps het militaire ge-

zag over de rest van Nederland over van

de Duitse bczettingstrocpcn.

  1. Mijn trdrprn rnirirrn nn binnen ont de ge-

capitulcerdc strijdkrachten over te nemen en

om de nodige maatregelen te trollen om ze

vlug naar Duitsland terug te brengen.

Het in vn.. irri gr-Wist. zrrinng. ant, wan-

neer ik de Duitse strijdkrachten in de

kortst mogelijke tijd uit Uw land moet

verwijderen. iedere burger volledig samen~

werkt met de Gcallieei-de Bevell-tehbers.

  1. tk heb alle Duitsers van de gewapende

strijdkrachten. Duitse burgers cn soldaten van

andere landen, die bij de Duitse strijdkrachten

in dienst waren, onder bevel van Generaal

Blaskowilz geplaatst, die bevel gekregen hectl

zijn troepen te verzamelen en ze voor te be-

reiden op hun terugkeer naar Duitsland. Hij

is vrrnntwnnrdriijir vaar zijn eigen vordsni-

voorzicning en zal daartoe alle voedselvoor-

raden. opslagplaatscn en transportmiddelen

nodig hebben, die nu in gebruik zijn van het

– Duits: leger.

Uw samenwerking is daarom van vitaal

belang om er van verzekerd te zijn dat

deze concentratie en afvoer op geen

enkele manier gehinderd wordt.

  1. Wraakoetening. gescltintp, lirmoeiïng met

Duits vervoer, Duitse opslagplaatscn en dc-

pots. demonstraties tegen Duits personeel

zullen alle het vertrek van de gewezen be-

zeltittgstrocpcn uitstellen. Het zal noodzakelijk

zijn, indien enig voorval van dien aard plaats

heeft. dit volgens cl: militaire wel te behan-

delen. Collaborateurs moeten gcarrcstegrd

worden zonder geweldpleging ot onnodige

demonstraties.

  1. U moet niet van verblijfplaats veranderen.

proberen Uw vroegere woonplaats te bereiken

ot naar familieleden zoeken, totdat de Duitse

strijdkrachten nit uw land verwijderd rijn.

Bij de eerste de beste gelegenheid zal ik be-

velen uitvaardigcn voor speciale gevallen in

eerste instantie. eventueel de rcisbcpalingen

ophcllen wanneer het verkeer weer kan door-

gaan.

De strijd in het Verre Oosten.

De aanval van gisteren op Nagoja was van

eenzelfde omvang als de groote aanvallen die op

Duitschland plaats vonden. Na het bombardement

was 23 km2. van de stad verwoest.

Op Okinawa is een hevige Japunsche tegen-

aanval uitcengeslagen en werden plaatselijke vor-

deringen gemaakt.

De Australische cn Nederlandsche troepen op

Tarakan hebben het contact met de zich snel

terugtrekkende Japansche mariniers verloren.

Gisteren legden Britsche bommenwerpers uit

Britsch-Indië heen cn terug een afstand van 4000

  1. at. om een 200 km. lange, voor de bevoor-

rading van de Japanners belangrijke. spoorbrug

tusschen Bangkok en Singapore. te vernietigen.

Bij de kust van Borneo werden gisteren 8

.lapanschc toevocrschepcn lol zinlten gebracht.

Geçn verbrnederirtgl

Generaal Eisenhower heeft een zeer scherp

gestelde verklaring gepubliceerd, waarin hij de

houding van sommige Anterikaansche otticicrcn

die Duitsche krijgsgevangenen vriendschappclijk

behandelen, sterk laakt. Aanleiding hiertoe was

het teit, dat de Otïicier die Goering gevangen

nam, dezen de hand drukte. waarvan ctzn toto

werd gepubliceerd, en hem naar het kasteel van

een vriend van Goering ovcrbracht.

Gemeenteraadsverkiezingcn in Frankrijk.

Het resultaat van de tweede stemming voor dc

Fransche gemeenteraadsverkiezingrn bevestigt de

sterke verschuiving naar links. di: ook uit de

eerste uitslag van de verkiezingen voor sleden

met een bevolking van meer dan 4000 zielen

bleek. Daarbij kregen de socialisten 28 °/n. de

communisten 23°/o en de Radlcalen ll “/0 der

stemmen. terwijl alle conservatieve partijen zetels

verloren.

De Kwestie Triest.

ln Londen en Washington is men het eens

over de houding in deze kwestie aan te nemen.

De Âmerikaansche Dlv. Minister van Buitenland-

sche Zaken Jos. Grcw heeft verklaard. dat

Vcldmaarschalk Alexander het geheele gebied

moet beheeren tot op de vredesconlerentie een

beslissing ter zake zal zijn genomen. Dc italiaan-

sche Minister van Buitenlandsche Zaken was

eveneens van meaning. dal Triest moet staan

onder bestuur van die mogendheden. waarmee

llalië de wapenstilstand heeft gcteekcnd.

  1. De inwaards gaande stroom van voedings-

middelen zal doorgaan zonder onderbreking

en zal toenemen, wanneer brandstof beschik-

baar komt voor het meerdere gebruik van

Uw transportsysteem.

  1. Het is :en groot genoegen voor mij en voor

allen die onder mijn commando staan. mede

te leven met Uw bevrijding van de onder-

drukking van dr laatste vijt jaren. U kunt

verzekerd zijn. dat wij alles ____t_,. =«t_`._

mogelijk is om mede te helpe -‘i het hers

van Uw land tot het norle en_. weet.

dat wij alle hulp van U ullcn à en

om dit plan uit te voeren _ É

CHARLES ll. LK `*›~ -‘

Lieutenant-Geneal  —

(Qngcd) Commander 1 adian Corps.