De vrije Alkmaarder

Extra Bulletin      6 Mei 1945

Reuter meldde gedurende de nacht:

Veldmaarschalk Blaskowitz, bevelhebber van de Duitsche troepen in Nederland heeft zich en zijn troepen gisteren formeel overgegeven aan Generaal Vogues, Commandant van het le Can. Corps. Laatstgenoemde zal in de eerstvolgende 28 uur, d.w.z. Zondag en Maandag de vesting Holland bezetten.

HEDENMIDDAG ZAL GENERAAL BLASKOWITZ, DE BEVELHEBBER VAN DE DUITSCHE STRIJDKRACHTEH IN NEDERLAND, OM 4 UUR in HILVERSUM HET CAPITULATIE-DOCUMENT TEEKENEN.

Vandaag, Zondag, trekt de 49e Britsche Divisie Zuid-Holland binnen en morgen, Maandag, bezet de le Canadeesche Divisie Noord-Holland. WIJ KUNNEN HIER DUS MORGEN DE CANADEESCHE TROEPEN VERWACHTEN. Alle Duítsche troepen moeten voor het oogenblik blijven waar zijn. Zij mogen hun persoonlijke wapenen behouden, maar moeten zich na het binnentrekken der Canadeezen begeven naar gebieden van concentratie waar Zij ontwapend zullen worden. ln verband hiermee verzoekt de Nederlandsche regering de bevolking van Westelijk Nederland, niet langer te demonstreren, totdat de geallieerde troepen zijn binnengetrokken.

Alkmaar

Het offiieele communique hedenmiddag aan de pers verstrekt, waarin werd medegedeeld HOE IN ALKMAAR DE BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN ZULLEN OPTREDEN luid als volgt: In een hedenmiddag van 2 tot 3 uur ten huize van Dr. Hoeneveld in tegenwoordigheid van der Heer J. Arntz, toegevoegd inlichtingenofficier, gehouden bespreking tusschen eenerzijds M. Gonlag, districtscommandant van het strijdend gedeelte in District 2 en Mr. A. Schenkeveld, Gewestelijk Commandant van de bewakingstroepen in Gewest 11 en anderzijds Majoor Schaus, Wehrmachts Befehlshaber in Bezirk Alkmaar is o.a bepaald, dat eenige uitdrukkelijk daarvoor aangewezen onderdeelen van de binnenlandsche strijdkrachten, Strijdend Gedeelte, van hedenmiddag af patrouillediensten in de stad zullen verrichten. Zij doen dit nog ongewapend, totdat de heer Schaus van zijn commandant bericht heeft ontvangen, dat de capitulatie voor het nog bezette deel van ons vaderland een feit is geworden.

Bevrijdingsfeest voor Alkmaar is nog niet vastgesteld!

MORGENOCHTEND VERSCHIJNT ONS VOLGENDE BULLETIN