De Nieuwsbode

Dagblad voor Nedeland, Zusterorgaan van de onderduiker

Zaterdag 26 Mei 1945  1e Jaargang – No. 143

Directeur: G. Keppel. Heiloo. Hoofdredacteur: G.S. Blokker. Heiloo.

Nederland is bevrijd van het nazigevaar, de soldaten van het eens zo machtige Duitsland marcheren als geslagen honden langs onze straten op weg naar hun plaatsen van concentratie. Nederland is verlicht, ons volk kan weer vrij en rustig ademhalen. Leden van de Ned, Binnenlandse Strijdkrachten lopen langs de straten, houden wacht bij de gearresteerden of controleren de langs de wegen opgedoken auto’s en motorvoertuigen. De rollen zijn omgekeerd. De eens ondergronds werkende vaderlanders hebben nu de macht in handen! is dat waar? Neen. in de rijen van de oud-illegale strijders heerst een vertwijfeling, een nameloze onrust. De nu opduikende ondergrondsen met hun oranjearmbanden zijn naar hun mening geen illegalen en in vele opzichten hebben ze gelijk. Bekijken we de B.S, in verschillende plaatsen, dan zien we al spoedig, dat deze mensen nooit tot de oud illegale strijders hebben kunnen behoren. Zij bezitten geen principes, geen ideeën. Bij velen heeft steeds de geldzucht voorop gestaan. Velen behoren tot de eerste zwarthandelaars van dorp of stad. Gelukkig bevinden zich in de rijen van de B.S. ook gedegen illegale werkers. doch zij zijn in de minderheid, Daarom kunnen wij niet nalaten er van deze zijde met de meeste klem op te wijzen, dat het dragen van een B.S.-band niet de toetssteen van ondergronds werker is. Hoe jammer en betreurenswaardig dit ook moet klinken. Immers, de illegale werkers in de ware zin des woords hebben zich gegeven voor hun volk en hun vaderland, zij kennen de gevaren. waarin ons volk heeft verkeerd. beter dan ieder ander. Nu moeten velen werkloos toezien. hoe hun naam door het gedrag van vele B.S.-ers wordt vertrapt. Door incorrect gedrag of een niet blanco oorlogsregister. Wij hebben zeer onlangs vernomen, dat de leiding van de B.S. besloten heeft een sterke selectie in haar rijen toe te passen. Her is te hopen. dat deze selectie goed wordt uitgevoerd; dat het daarna niet meer mogelijk is, dar zwarte handelaars, collaborateurs enz. zich kunnen uitgeven voor illegale werkers en daardoor ons werk kunnen bezoedelen. Hoeveel malen hebben we in de afgelopen weken niet moeten horen; Het werk, dat die ondergrondsen hebben gedaan, is heel aardig. doch zij zullen er ook aardig beter van zijn geworden.” Het is treurig. dat het mogelijk is. Dat dit gezegd kan worden. daar niemand uit onze rijen. Zowel geen lid van de O.D. , L.K.P., als de R.V.V., van zijn werk een cent beter is geworden, doch daarentegen wel armer. Velen hebben hun dagelijks werk moeten opgeven om zich met hart en ziel te kunnen geven aan de taak, die zij vrijwillig op zich hebben genomen. De schuld van deze uitlatingen ligt niet bij de onwetendheid van het publiek, doch bij de B.S. Voor vele mensen is de eerste bevrijdingsdag geen verwezenlijking van jarenlange verwachtingen geweest, doch eerder een sterke desillusie. Wij, oud-illegale werkers, hopen en verwachten, dat het nog niet te laat is, dat onze naam gezuiverd en de onzuivere elementen verwijderd zullen worden.

 

MILITAIR GEZAG

Afd. Voorlichting en Informatie Bepalingen voor de inwoners van de provincie Noord-Holland.

  1. Zoals bekend is het om verschillende redenen nodig zekere bepalingen voor de beperking van het verkeer van burgers te treffen.
  2. Deze beperkingen zijn nu opgeheven door de Mil. Comm. en de volgende bepalingen zijn nu geldig.
  3. ln de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is nu onbepaald verkeer mogelijk, doch een verlofpas is nog nodig voor het reizen in de districten buiten de oostelijke grenslijn van Utrecht en buiten de zuidelijke grenslijn van Zuid-Holland.
  4. Verkeer buiten het district van deze provincies is absoluut beperkt en verlof hiertoezal alleen gegeven worden in zeer uitzonderlijke gevallen. Het verloop om een dergelijk verlof te bekomen, is als volgt: a, aanvragen moeten gericht worden aan de Ned. Mil. Autoriteiten, welke gevestigd zijn aan hetzelfde adres als Burgerlijke Zaken, en wel als volgt:

717 Del. Kon. Holl. Lloyd, Prins Hendrikkade, Amsterdam.

207 Det. Kenaupark, Haarlem.

603 Det. Hotel Irene, Alkmaar.

703 Det. Kamer van Koophandel, Westzijde 39, Zaandam.

721 Det. Plantsoenpark 1, Den Helder.

  1. Het Militair Gezag zal de kwestie van de noodzakelijkheid en urgentie zorgvuldig onderzoeken. Indien zij van mening is, dat de aanvrage voor een verlof gerechtvaardigd is, zullen zij den betreffenden persoon verzoeken schriftelijke détails in te dienen. Na bevredigend onderzoek, dal de aanvrager betrouwbaar is, zal het verlof worden toegestaan.
  2. Het hiertoe gerechtigde Civil Affairs Det. zal dan de aanvrage behoorlijk aangevuld indienen bij het Mil. Gezag voor doorzending aan de Geall. Mil. Comm. die zal beslissen of het verlof gerechtvaardigd is of niet,
  3. Het publiek wordt verzocht geduld te betrachten en het werk van de Geall. Militaire autoriteiten niet te bezwaren door verlofpassen te vragen, indien de reis niet onmiddellijk betrekking heeft op het gemeenschapsleven, of enig ander dringende zaak, welke de reis gebiedend maakt,
  4. Aanvragen moeten streng worden getoetst en indien geweigerd, is waardevolle tijd verknoeid en teleurstelling het gevolg.
  5. Zo spoedig mogelijk als de Cieall. Mil. Comm. het mogelijk acht deze maatregelen op te heffen, zal hiervan onmiddellijk mededeling worden gedaan. De toekomstige veiligheid van uw land en het welvaren van uw volk over het geheel moet gaan vóór persoonlijke belangen. Uw algehele medewerking is daarom noodzakelijk, totdat deze bepalingen kunnen worden opgeheven.

 

KORTE BERICHTEN

Prins Karel Johan, kleinzoon van den Zweedse koning, sluit een morganatisch huwelijk en wordt vertegenwoordiger van een grote Zweedse firma in New-York. Het personeel van Kon. Nederl. Marine, dat in Engeland dienst heeft gedaan krijgt eerst in Nederland verlof alvorens uitgezonden te worden naar het strijdgebied in het Oosten.

 

PLAATSELIJK NIEUWS

HEILOO. “Luchtbescherming. Aan belanghebbenden wordt bekendgemaakt, dat de aan het Noodziekenhuis in bruikleen gegeven goederen ten spoedigste zullen worden terugbezorgd.

De Commandant l.B.D., C. van Neck, Heerenweg F 160.

Lijsten Oorlogsslachtoffers. De eerste lijsten van oorlogsslachtoffers uit oostelijke en zuidelijke provincies zijn bij den secretaris van het Ned. Rode Kruis, den heer N. C. Waal .Van Catsstraat J 222, Heiloo, binnengekomen. De genoemde plaatsen zijn: Rijssen, Hengelo, Deventer, Goor, Eefde, ln de Hoven (Zutphen), Hardenberg (O.), Doetinchem, Zutphen, Nijverdal en Venlo. Voor hen, die bloedverwanten of kennissen in die plaatsen woonachtig hadden en tot op heden niets hebben vernomen, liggen deze lijsten ter inzage bij G. B. v. Driel, Arts, Kennemerstraatweg A 315, in de wachtkamer, iedere avond van 8-9 uur en Zondags van 1.30-2.30 uur n.m.

 

Vucht vol politieke gevangenen

ln het kamp te Vught verblijven thans 660 gedetineerden, die zich voor de tribunalen hebben te verantwoorden. Een speciale afdeling van het kamp is ingericht voor tweehonderd zware jongens, merendeels SS-leden. Zij worden betrekkelijk vrijgelaten, doch komen slechts enkele uren daags in de open lucht. De kampleiding hoopt binnenkort de beschikking te hebben over een kampgevangenis voor deze lieden.

 

Piet Dumortíer overleden.

Naar wij thans eerst vernemen is in begin April, na een korte ziekte, op 28 jarige leeftijd te Utrecht overleden, de bekende middenvoor van D.O.S., Piet Dumortier. Hij is verschillende malen in districtselftallen en bondsploegen uitgekomen en heeft zich daarin steeds door zijn schutterscapaciteiten onderscheiden.

 

Generaal Winkelman inspecteerde de B.S.

Op doorreis naar zijn familie heeft generaal Winkelman, de opperbevelhebber van het Ned. leger, die bijna 5 jaren in Duitse gevangenschap verkeerde, onverwachts een bezoek aan Sassenheim gebracht. Hij inspecteerde de B.S. en sprak in een korte rede er zijn blijdschap over uit, dat de Nederlandse geest niet was gebroken en dat de jeugd van ons Vaderland zich paraat toonde.

 

RADIOREDE MAJOOR BOKHORST

De eerste radiotoespraak van Majoor M. Bokhorst wordt niet a.s. Maandag, maar a.s. Dinsdag om 7.30 uur gehouden.

 

DEMONSTRATIE CANADESE STRIJDKRACHTEN

Vrijdagmiddag vond een demonstratie plaats door een afdeling van het Canadese

leger. Reeds om half een had een grote menigte zich verzameld op een terrein aan

de Ferd. Bolstraat. Ook de Burgemeester van Alkmaar en vele andere officiële personen waren aanwezig. Gedemonstreerd werden een afdeling infanterie, die algemene bewondering afdwong door keurig marcheren exerceren. Voorts waren er zware tanks, veldartillerie, vlammenwerpers. destroyers en alle mogelijke voertuigen die in de strijd gebruikt worden. Vooral de bekende amphibietanks.de z.g. ducks, stonden in het middelpunt der belangstelling. Na afloop maakte de Burgemeester met zijn echtgenote in een legerauto een tochtje over het terrein en nam vervolgens het interieur van een tank in ogenschouw. Een Canadese militaire kapel zorgde voor vrolijke muziek.

 

De regering weer in Nederland terug.

Met volle medewerking der geall. mil. autoriteiten is de regering weer in Nederland gevestigd. De departementen van algemeen bestuur zullen zo spoedig mogelijk uit Londen en uit plaatsen in Nederland, waar zij thans nog gevestigd zijn, naar Den Haag worden overgebracht. De Ministers komen terug zodra zij de lopende zaken in Londen hebben afgewikkeld. Het college van vertrouwensmannen dat sedert het optreden van het Militair Gezag als advíescollege der regering was gecontinueerd, heeft met ingang van heden opgehouden te bestaan. De regering heeft haar grote dank uitgesproken voor de voorbereidingen onder zeer moeilijke omstandigheden door dit college getroffen. De regering heeft reeds in het Departement van Binnenlandse Zaken te ’s Gravenhage haar eerste ministerraad in het westen des lands gehouden.

 

Predikbeurten

HEILOO. Ned. Herv. Evangelisatie. Zondag 27 Mei v.m. 10 uur: de heer G. Chr. Dun van Alkmaar.

HEILOO. 10 uur: Ds. H. W. Bloemhoff, „De langzame groei”.

LIMMEN. 9.30 uur: Ds. van Díjk, van Akersloot.

 

INGEZQNDEN

Nu de oorlog in Europa ten einde is, begint een nieuwe strijd thans echter niet om de oorlog, doch om de VREDE te winnen. In 1918 luidde het parool: NOOIT MEER OORLOG. Dit negatieve denkbeeld vervangen wij thans door de positieve gedachte: BOUWT DE VREDE. In deze gedachte is veel, zo niet alles. dat ons Esperantisten uit het hart is gegrepen. Wij hebben toch altijd gevoeld en geweten. Dat de wereld er met een leuze nooit zou komen. Slechts een nimmer aflatende strijd, voortvloeiende uiteen diepe overtuiging en gevoerd met de vaste wil iets beters tot stand te brengen kan de voorwaarden scheppen voor een werkelijke wereldvrede. Wij weten ook, dat één dezer voorwaarden is, de aanvaarding van Esperanto als bindmiddel tussen de volkeren. Deze voorwaarde te ‘vervullen en te doen vervullen is onze taak. Het bestuur van FLE meent daarom niet alleen het recht. doch zelfs zeer beslist de plicht te hebben U op te roepen ook uw aandeel bij te dragen in het bouwen: van de vrede. door U weer als voorheen met dezelfde daadkracht en offervaardigheid te scharen in de rijen van de Arbeiders-Esperantisten. Federatie van Arbeiders-Esperantisten. Corresp. adres: Vier Heemskinderenstraat 5311 Amsterdam.

 

ADVERTENTIES

Gevraagd dienstmeisje, voor hele of halve dagen. of werkster voor enige dagen per week. Mevr. Waal. v. Catsstraat J 222. Heiloo.

DRINGEND

Met spoed gevraagd flink R.K. meisje ,niet jonger dan 18 jaar. 2 à 3 dagen per week, voor werken, wassen en naaien. Tevens hulp gevraagd voor de schoonmaak. Bij C. Roozendaal Nz., Fabrieksstraat 13, Warmenhuizen.

„Steeds verse bloermen bij: DE VERGEET MU NIET G. van Zaal – Heiloo.

HET GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ALKMAAR (in reorganisatie)

vraagt voor zoo spoedig mogelijk:

1e. leidinggevend personeel

2e. administratief personeel

3e. typistes.

Sollicitaties. uitsluitend schriftelijk. te richten aan Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar. Doelenstraat  30 te Alkmaar onder het motto ,,Reorganisatie’’