DE NIEUWSBODE

DAGBLAD VOOR NEDERLAND Zaterdag 12 Mei 1945

Zusterorgaan van de onderduiker 1ste Jaargang nummer 133

Redactie- en administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan J 29, Heiloo.

 

BEGRIJPT DE ERNST VAN DEZE NIEUWE TIJD

De oorlog is voorbij, de dwang, de angst en de onderdrukking behoren tot het verleden. Met man en macht zullen wij letterlijk en figuurlijk moetenopbouwen. wat de vijand in de vijf achter ons liggende jaren heeft afgebroken en vernield. We denken hierbij aan de materiële schade, doch ook aan de geestelijke schade. Vanaf het begin van de bezetting werd alles in het werk gesteld om de Nederlanders onderling te splitsen. De Nederlandse Unie trachtte door haar werk deze bedreiging tegen te gaan. zeer tegen de zin van den Duitsen overweldiger. Vandaar dat ook dit lichaam moest verdwijnen. Nu echter is deze tijd voorbij en zullen we ons geheel moeten wijden aan de wederopbouw. zowel geestelijk als practisch. Hiertoe is de eenheid van ons gehele volk onontbeerlijk. Op het ogenblik is in vele kringen weer duidelijk een streven merkbaar van afscheiding. Wanneer dit werkelijk succes zou hebben, zou er een groot gedeelte van de plannen voor de geestelijke wederopbouw te niet gedaan worden. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Ons land is door de bezetting zo diep in de put gebracht, dat we niet te veel tegenslagen meer kunnen incasseren. Laten we daarom allen de handen in elkander slaan en gaan bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

 

ZUIVERING.

In vele plaatsen is men reeds bijna gereed met de zuivering van het volk. Bijna alle N.S.B.-ers, collaborareurs en ander gespuis zijn door de mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten gegrepen en achter slot en grendel gezet. En toch zijn er ook nog weer heel wat, die nog vrij langs de ‘wegen wandelen. Zo was ik eergisteren in een plaats in West-Friesland. Daar verzochten vier jongemannen bij een boer om onderdak, wat ze ook kregen. ’s Avonds bleek, dat het SS mannen waren. We kunnen er zeker van zijn dat de echte landverraders, de beulen en de massamoordenaars trachten zullen ergens onder te duiken. om dan later met een schone lei te voorschijn te komen. Om dit te voorkomen moeten alle burgers met de B.S. medewerken. De tijd van sabotage is nu ten einde. het gaat nu om de wederopbouw van ons land. Bij die wederopbouw kunnen we de gevaarlijke ondermijnende elementen van het nazie-regiem niet gebruiken.

(Slot op pag. 4)

ZUIVERING (vervolg van pag. 1)

Reeds nu wordt er door de Hollanders weer gekankerd en wel op. . . de B.S. Men vindt, dat er te veel mensen bij zijn gekomen, die met ondergronds werk niets te maken hebben gehad. Een ieder moet echter goed begrijpen, dat het werk van de tegenwoordige B.S. geen persoonlijke reclame betekend voor de vroegere ondergrondse strijders, alle mannen. die geschikt waren voor deze dienst zijn, opgeroepen om de orde te herstellen en de veiligheid te handhaven. Daarom verzoeken wij nogmaals met klem; kankert niet, doch werkt daadwerkelijk mede.

 

KORTE BERIGHTEN

VERRE OOSTEN. Amerikaanse troepen zijn geland op een nieuw gedeelte van het eiland Mindanao. De vijand werd totaal verrast en de landíngstroepen wisten in 24 uur reeds 6 km. te vorderen. De Britse admiraliteit heeft bekend gemaakt, dat de Queen Mary en de Queen Elisabeth in totaal 1 millioen troepen hebben vervoerd. Leler schip kon per keer een volledige divisie verschepen.

CENTRALE EUROPESE TRANSPORT ORGANISATIE. De afgevaardigden van verschillende West-Europese landen, w.o. Nederland, zijn gisteren te Londen bijeengeweest en hebben de Centrale Europese Transport Organisatie opgericht, die het transportverkeer over een groot deel van Europa Internationaal zal regelen. De commandant van het 8e leger heeft verklaard, dat er binnenkort 2400 vliegende reuzenforten tegen Japan ingezet zullen worden.

 

BINNENLANDS NIEUWS

AMSTERDAM. Zaterdag, bij het bekend worden van de bevrijding verzamelden zich vele Amsterdammers op de Dam. Sommigen van deze mensen konden hun woede tegen de Duitsers niet langer onder zich houden en lieten dit zeer openlijk merken, met het gevolg, dat de Duitsers met een mitrailleur begonnen te vuren, waarbij 19 burgers werden gedood en 127 gewond. De beul van Vught, de voormalige Hofmeester Korens, is te Amsterdam gegrepen. Zoals velen zich nog wel zullen herinneren, was dit de man, die enkele jaren voor de oorlog zijn vrouw vermoordde en in drie koffers trachtte te verstoppen. In West-Friesland werd de beul van Groningen door de B.S. neergeschoten, daar hij zich tegen zijn arrestatie verzette. Ook werden hier vier leden van de Grüne Polizei gegrepen en gevangen gezet. In Heiloo werden de N.S.B.-ers, welke gearresteerd waren, aan het werk gezet. De door de Duitsers langs de weg gegraven dekkingsgaten voor auto’s moeten zij dicht gooien.

Gisteren vernamen wij. dat onze oud wethouder Dr. Barnhoorn, majoor is bij het Amerikaanse leger. Een koerier is komen melden, dat hij binnenkort thuis verwacht kon worden. Zodra wij Dr. Barnhoorn gesproken hebben, hopen wij uitvoeríger mededeling te kunnen doen over zljn ervaríngen.

 

ADVERTENTIES

Hoe hopeloos uw RADIO. wij maken hem weer als nieuw. Jan Bakker, speciaalzaak in radio, lampekappen en verlichting, alles nog prima kwaliteit. Nabij Willibrordt Stichting, Heilo

Voor direct gevraagd R.K. Smidsknecht, goed bekend met smidswerk en hoefbeslag, M. Bak Egmond-Binnen

Mais-, tabak- en diverse soorten koolplanten te koop. Minste afname 25 stuks. Bij J. Drijver, Butterlaan, Heiloo

 

DE BEZETTING VAN DUITSLAND. De vier grote mogendheden zullen een centrale raad vormen voor het bestuur in het overwonnen Duitsland. Generaal Eisenhower zal in deze raad Amerika vertegenwoordigen. 1 afdeling van de centrale raad houdt zich bezig met het onderdrukken van eventueel ondergronds nazi-verzet. Het bestuur in het door de Amerikanen, Russen en Fransen te bezetten gebied zal geregeld worden naar het voorbeeld van dat deel van Duitsland, dat reeds door de Amerikanen is bezet. Volgens correspondenten is de samenwerking tussen de Russen en de westerse Geallieerden, alle geruchten ten spijt buitengewoon vriendschappelijk. Men verwacht te Londen, dat maarschalk Stalin, president Truman. minister Churchill en minister De Gaulle binnen zeer korte tijd een bespreking zullen hebben, vermoedelijk te Londen.

NAZl’S GEVANGEN GENOMEN. 150 ambtenaren van de Duitse ministeries, die van de nazi-partij waren, zijn gevangen genomen. Hierbij bevinden zich ook generaal Falkenhof, de ]apanse ambassadeur en Funk, de minister van Productie. Het 7e leger is op zoek naar Himmler, die zich in de omgeving van Salzburg moet ophouden. Ook De Brinon, een van de trawanten van Laval, is gearresteerd.

NOORWEGEN. Alle Duitse soldaten zijn uit de Noorse steden verdwenen. In Oslo hebben Britten en Russen tezamen een toeziend comité gevormd, waarin de officieren van beide landen zeer nauw zullen samenwerken. De Noorse verzetsbeweging telde, toen de oorlog eindigde. 40.000 man. Vele Noren waren naar Engeland overgestoken om daar te leren met de nieuwe wapens om te gaan. teneinde bij hun terugkeer in Noorwegen de anderen te instrueren. De leider van de Noorse verzetsbeweging dankte de Geallieerden voor de geweldige hulp, die ze van hen hadden ontvangen bij de bewapening van de patriotten. De gehele winter door zijn er per vliegtuig wapens afgeworpen, Russische troepen zijn geland op het Noorse eiland Bornholm om de zich daarop bevindende Duitse bezetting te ontwapenen. Zodra deze ontwapend zullen zijn, wordt het gezag weer aan de Noren overgelaten en vertrekken de Russische soldaten.

ENGELAND. Morgen zullen er in alle kerken van Gr. Brittannië, zowel in de grootste Cathedraal als in het kleinste dorpskerkje dankdiensten worden gehouden voor de vrede. De minister van Productie heeft verklaard, dat Engeland nu zijn productie weer op vredespeil zal kunnen brengen. De exporthandel moet weer zo spoedig mogelijk tot bloei gebracht worden. De landbouw moet gehandhaafd blijven op het niveau van dit ogenblik. Alleen moet er zorg voor gedragen worden. dat de boeren onderling nauwere samenwerking zoeken. Verschillende Duitse duikboten zoeken de bescherming van de Engelse havens op. Gisteravond waren er reeds 9 de havens binnengelopen. terwijl de officieren nog bezig waren 4 andere te bergen.

 

GROOT DEEL VAN ITALIE VRIIGEGEVEN

De Geallieerden hebben opnieuw verschillende Italiaanse provincies teruggegeven aan het Italiaanse bestuur. In totaal staat nu reeds 3/5 van het land onder zijn eigen bestuur.

WAT ONZE BEVRIjDERS ERVAN ZEGGEN

V-WAPENS. De schade aangericht door de V-wapens te Antwerpen bedraagt: 2853 doden, 5000 zwaar gewonden, 4000 licht gewonden,55 vermísten, 12000 huizen beschadigd of vernield. De arbeiders aan de dokken kregen het zg. bibberloon. Het is het grondigste terreurwapen dat denkbaar is . Slechts 2 maal is er iets van terecht gekomen op de Londense dokken. Als het geluid van het naderend projectiel werd vernomen, werd alles plotseling doodstil. Alle gesprekken verstomden, alle muziek zweeg. Men kon zich er niet tegen beschermen. Men kon niet weten, hoe, waar en wanneer het terecht komt.

ROOSEVELT. Het overlijden van Roosevelt is voor Nederland een gevoelig verlies. Hij was zeer Nederlands en zou zeker op de conferentie onze belangen behartigd hebben.

DUITSE KRUGSOEVANGENEN. Het Duitse leger moet zich onder bevel van zijn eigen officieren verzamelen in kampen en barakken en dan over de afsluitdijk worden weggevoerd.

DE NEDERLANDSE KOOPVAARDIJVLOOT heelt zeer zware verliezen geleden. Ook van de Marine is niet veel meer over. De voedselvoorziening in Nederland hangt dan ook geheel af van de geallieerden, aangezien het onze regering ontbreekt aan vervoermiddelen.

DE DISCIPLINE onder de Duitse soldaten is veel beter dan bij de Geallieerden. De kameraadschappelijke geest bij de Engelsen echter is beroemd. Zij hebben niet zoveel en zo grote verschillen van rangen. Een Duitse meerdere zegt tegen zijn soldaten, „je moet dit of dat doen” Een Engelsman zegt: „ik geef je de raad om zoo te doen”, en dan moet die soldaat maar zelf verder zien wat hij wil. Dit is voor de oorlogvoering niet altijd even bevorderlijk. De Geallieerden groeten gewoon de Duitse wehrmacht. De soldaten van de bezet geweest zijnde landen, de Polen, Hollanders, Belgen enz., doen het niet.

DE KONINGIN. H.M. de Koningin houdt verblijf te Breda. Zij is in de oorlogsjaren een zeer beminnelijke en eenvoudige vrouw geworden. Als Zij een openbare voorstelling bezoekt, zit Zij niet op een ereplaats maar gewoon tussen de mensen in. Wijzend op een groepje katholiek: geestelijken, die stonden te praten met een protestantse dominee, zei Zij eens, dat het illegale werk in Nederland de eenheid van het volk voor altijd had bewerkt.

PRINS BERNHARD. Prins Bernhard reed in een wagen gemerkt, Reichs-Kommisar. Hij had een tolk bij hem die al het gesprokene voor hem in het Engels moest vertalen en heelt geen woord Duits gesproken.

ARNHEM. Het heeft beslist in de bedoeling van het geallieerde opperbevel gelegen in de herfst van het vorige jaar om geheel Nederland te bevrijden. Toevallig was een Duitse S.S.-divisie in de stad aanwezig op weg naar Aken. Hiervan was het opperbevel niet op de hoogte. De meeste geallieerde parachutisten zijn daar dan ook gesneuveld. Nog als de Canadezen over Arnhem horen praten, schudden zij het hoofd en zeggen: „No goodl”

BERECHTING. Men is nog steeds niet overgegaan tot het berechten van colloborateursen N.S.B. ers in het reeds eerder bevrijde gebied. Het zal geschieden volgens onze gewonerechtspraak. Die is secuurder dan het tribunaal recht, dat niet in werking zal treden. De rechters die hiervoor waren aangesteld hebben bedankt.

DIENSTPLICHT. In onze Ned. Grondwet staat, dat het leger niet buiten terrotoriaal gebied mag vechten. De marine wel. Daarom zal voorlopig alleen vrijwillige dienstname bij de marine worden opengesteld. De dienstplicht zal door gebrek aan materiaal voorlopig niet worden ingevoerd en zeker niet hoger gaan dan de leeftijdsgrens van 35 jaar.